Geniet vandaag al voluit van het leven en bereid tegelijk uw toekomst voor!

Dronespotten, virtuele koks en ingenieuze slaapsnufjes. Niemand weet wat er over 30 jaar allemaal mogelijk is. 
Wat we wél weten, is dat uw wettelijk pensioen mogelijk onvoldoende zal zijn om uw kleine en grote dromen te realiseren, of om onverwachte kosten het hoofd te bieden.
Door vandaag al met uw pensioen bezig te zijn, ook al lijkt het nog veraf, stelt u uw pensioen veilig. En daar helpen we u graag bij.

Als u kiest voor een levensverzekeringscontract in pensioensparen, denkt u vooruit en profiteert u elk jaar van een belastingvermindering van maximaal 30 % op het gespaarde bedrag.

U kan er dus nu al van genieten en tegelijkertijd uw toekomst voorbereiden.

Pensioensparen in een notendop

  • U kiest zelf het bedrag en dat kan al vanaf 30 euro per maand (of 360 euro per jaar)!
  • U geniet naargelang uw belastbaar inkomen elk jaar een belastingvermindering tot 30 % van het bedrag van de betaalde premies.
  • U verkleint het verschil tussen uw laatste loon en het bedrag van uw toekomstige wettelijke pensioen, dat vaak onvoldoende is.
  • U vraagt uw pensioenkapitaal op wanneer u maar wil. U bent dan wel een belasting van 33% (+ gemeentebelasting) verschuldigd als de afkoop voor uw 60e verjaardag plaatsvindt. Op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract (als u het contract vanaf de leeftijd van 55 jaar hebt afgesloten) geldt er een belasting van 8%. Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.

Naargelang uw situatie en financiële doelstellingen zijn er verschillende oplossingen

Neem contact met ons op voor een persoonlijke, vrijblijvende offerte.

 

 

Juridische informatie

Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd. Instapkosten: 4%. Premietaks: 2%.

Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde. De afkoopvergoeding bedraagt 5%, 0% voor de laatste 5 jaar. Beheerkosten die rechtstreeks op het contract worden toegepast: kosten die specifiek gekoppeld zijn aan de Top Multilife-fondsen in het kader van langetermijnsparen, en die automatisch worden aangerekend op de inventariswaarden.

Afkoop-/overnamevergoeding: zie paragraaf Uitstapkosten. Kosten in verband met de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23). De eerste overdracht van het jaar(*) naar één of meerdere fondsen is gratis. Vanaf de tweede overdracht van het jaar(*) naar een of meerdere fondsen bedraagt de vergoeding 37,18 euro (per overdracht). (*) Jaar: het lopende jaar wordt bepaald aan de hand van de verjaardag van de ingangsdatum van het contract.

Risico in tak 23: risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer draagt op elk moment het financiële risico. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van uitbetaling van het contract, kan de eenheidswaarde zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij mogelijk niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren. Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de uitbetaling van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort. Risico's gelinkt aan het beheer van de fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen.

Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds in verschillende activaklassen en -stijlen beleggen in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het betreffende fonds. Aangezien het rendement niet is gewaarborgd, bestaat het risico altijd dat de uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren. Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

Rendement in tak 23: deze verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen, waardoor het belegde bedrag in de loop van de tijd kan schommelen. Er is geen kapitaals- of rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe. U kan de huidige waarde van deze fondsen bekijken op www.aginsurance.be 

Risico's in tak 21: dit product is beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG Insurance in gebreke blijft. Momenteel bedraagt de tussenkomst 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen is alleen de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Duur: gekozen door de klant met een minimum van 10 jaar en de leeftijd op de einddatum moet minstens 65 jaar zijn. Minimumpremie: elke premie moet ten minste 35 euro bedragen (inclusief belasting en instapkosten).

Informatie: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moet de belegger kennisnemen van de algemene voorwaarden, de financiële infofiche en het beheerreglement van het betrokken fonds of product. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon, de maatschappelijke zetel of de website: www.aginsurance.be Klachten: als u vragen hebt, kan u eerst contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten over dit product kan u sturen naar AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.